Aanpak overheidsbrede onderzoeksagenda

In een aantal stappen wil het onderzoeksteam programma Mens Centraal 3 doelstellingen (netwerk van onderzoekers, gezamenlijk en gedeeld fundament van kennis en onderzoeksvragen voor nieuw te ontwikkelen kennis) realiseren.

Aanpak in 5 stappen

Stap 1: Inventariseren en focus aanbrengen (Q1/Q2 2020)

Wat

Een overheidsbrede startbijeenkomst

Doel

 • Inventariseren wat er aan onderzoek is uitgevoerd onder burgers in de afgelopen jaren met betrekking tot (digitale) informatie en dienstverlening van de overheid. Welke onderzoeksvragen zijn beantwoord? Welke doelgroepen zijn bevraagd, en welk methodieken zijn gebruikt?
 • Welke wensen voor onderzoek zijn er? waar nu het budget of de tijd voor ontbreekt;
 • Op basis van deze inventarisatie  destilleren we welke (onderzoeks)thema’s naar voren komen;
 • De resultaten van de onderzoeken (van meerdere overheidsorganisaties) gaan we in gezamenlijkheid duiden, en komen tot een aantal belangrijke inzichten op 1 of meer van deze thema’s.

Met wie?

Onderzoekers of opdrachtgevers van onderzoek van verschillende overheidsorganisaties (gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen) en van relevante kennisinstituten (onder meer SCP, WRR, hogescholen en universiteiten).

Methode:

We gebruiken tijdens deze bijeenkomst de  methodiek van ‘insightsmanagement’, geholpen door onderzoekbureau Ruigrok Netpanel. Met insightsmanagement kan met meerdere mensen de kern worden gehaald uit een grote hoeveelheid rapporten, en worden weergeven in een aantal inzichten. Een inzicht is een kernachtige beschrijving van de belangrijkste conclusies die over meerdere rapporten heen getrokken kunnen worden op een thema of onderwerp.

Resultaat

 • Een eerste kennismaking met insightsmanagment;
 • Inzicht in thema’s, onderzoeksvragen en doelgroepen die de afgelopen 2 jaar zijn onderzocht rondom (digitale) informatie en dienstverlening van de overheid;
 • Een set aan inzichten op 1 thema m.b.t  (digitale) informatie  en dienstverlening van de overheid;
 • Een eerste stap richting een netwerk van onderzoekers van verschillende overheidsorganisaties en kennisinstellingen op het domein van informatie en dienstverlening van de overheid.

Stap 2: Toepassen van de inzichten op een aantal levensgebeurtenissen (Q2/Q3 2020)

Wat

Een tweede en mogelijk ook derde bijeenkomst

Doel

Samen formuleren  van inzichten uit onderzoek op een aantal thema’s of levensgebeurtenissen

Met wie

Onderzoekers of opdrachtgevers van onderzoek van verschillende overheidsorganisaties (gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen) en van relevante kennisinstituten (onder meer SCP, WRR, hogescholen en universiteiten).

Methode

Per thema in kaart brengen van onderzoeken rondom (digitale) informatie  en dienstverlening van gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen, maar ook van kennisinstituten (SCP, WRR, hogescholen en universiteiten, e.a.) voor een nader te specificeren periode. Duiden van de inzichten van de relevante onderzoeken (gezamenlijk met het overheidsbrede onderzoeksoverleg): Welke rode draden zijn er - per thema - uit de verschillende onderzoeken te halen?

Resultaat

Een set van inzichten per thema op basis van onderzoeksresultaten tot nu toe, waarmee beoogd wordt te bereiken dat overheidsprofessionals mensen écht centraal kunnen zetten in hun werk:

 • Zij kunnen zich op een laagdrempelige manier informeren over actuele onderzoeksresultaten over hoe burgers en bedrijven het contact en interactie met de overheid ervaren en wat zij in dat contact belangrijk vinden.
 • De inzichten kunnen zij als input gebruiken bij het ontwikkelen van communicatie en dienstverlening. Hiermee beogen we te bereiken dat er minder vanuit aannames wordt gewerkt over wat mensen ervaren en willen, maar vanuit stevig onderbouwde onderzoeksresultaten.

Stap 3: Actief delen van deze inzichten (vanaf Q3/Q4 2020)

Doel

 • Actief delen (overheidsbreed) van de inzichten per thema, op een laagdrempelige manier via een serie van factsheets. De inzichten en achterliggende rapporten zijn in ieder geval ook beschikbaar via de website van het programma Mens Centraal. Bij het delen van de inzichten is aandacht voor het toepassen van de inzichten in het dagelijks werk van overheidsprofessionals die te maken hebben met informatie en dienstverlening.
 • Een plan van aanpak voor het delen, toegankelijk en praktisch toepasbaar maken van de inzichten uit onderzoek, cq. de onderliggende rapportages op verschillende thema’s m.b.t. (digitale) informatie  en dienstverlening van de overheid.

Wie

Programma Mens Centraal

Stap 4: identificeren kennislacunes en opstellen overheidsbrede onderzoeksagenda (Q3, Q4 2020)

Doel

 • Identificeren van hiaten in kennis;

-Op basis daarvan opstellen van een ‘Overheidsbrede onderzoeksagenda informatie en dienstverlening’, met daarin de belangrijkste onderzoeksvragen voor de komende 2 jaar;

 • Formuleren van onderzoeksvragen
 • Een plan van aanpak voor het uitvoeren van de onderzoeken die voortvloeien uit de onderzoeksagenda, inclusief een rolverdeling voor de verschillende overheidsorganisaties.

Wie

Het onderzoeksnetwerk van onderzoekers van de overheid en kennisinstituten.

Stap 5: Uitvoeren van de Overheidsbrede onderzoeksagenda (vanaf Q1 2021)

Doel

Onderzoeksvragen uit de onderzoeksagenda (laten) uitvoeren

Wie

Onderzoekers of opdrachtgevers van onderzoek van verschillende overheidsorganisaties (gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen) en programma Mens Centraal.