Aanpak Levensgebeurtenissen

De Aanpak Levensgebeurtenissen is gericht op wat mensen echt nodig hebben van de overheid bij een bepaalde levensgebeurtenis. Gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen werken nauw samen aan oplossingen voor knelpunten die mensen ervaren in de informatievoorziening en dienstverlening van de overheid.

Problemen

In de aanpak wordt bestaand onderzoek en bestaande klantreizen van overheidsorganisaties benut. Er wordt altijd gestart met onderzoek naar de leefwereld van mensen om wie het gaat. Dit vormt de basis voor de overheidsbrede klantreizen. In die klantreizen identificeren we samen met alle betrokken overheidsorganisaties de problemen van mensen. Waar mogelijk betrekken we ook private partijen.

Denk aan problemen als:

  • Mensen worden niet (goed) geholpen of geïnformeerd. 
  • Mensen weten niet goed wat ze zelf moeten doen.

Oplossingen

Bij alle problemen identificeren we samen met de vertegenwoordigers van de meest betrokken overheidsorganisaties oplossingen. De oplossingen zijn altijd opgesteld vanuit de leefwereld van mensen op basis van onderzoek onder de mensen om wie het gaat. We lossen op wat we meteen kunnen doen. Andere oplossingsrichtingen werken we samen met de betrokken overheidsorganisaties verder uit. 

Welke levensgebeurtenissen worden door het programma opgepakt?

We selecteren levensgebeurtenissen die vaak voorkomen, die maatschappelijk urgent zijn en waar meerdere overheidsorganisaties bij betrokken zijn.  

Rol van het programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal is in opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de Aanpak Levensgebeurtenissen in het burgerdomein.