Werkwijze en betrokken organisaties

Het idee om burgers meer centraal te stellen in communicatie en dienstverlening van de overheid, is niet nieuw. Ook in het sociale domein is er al veel aandacht voor het perspectief van ‘de klant’. Veel instanties, zoals het UWV en diverse gemeenten, ontwikkelen klantreizen, experimenteren met nieuwe dienstverlening en betrekken burgers bij de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe werkprocessen.

Veelal gebeurt dat echter nog vanuit een eigen opdracht, en binnen de grenzen van de taak die uitgevoerd moet worden. Het programma Mens Centraal helpt instanties om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken, en samen te werken aan oplossingen voor de knelpunten die burgers ervaren.

Binnen de levensgebeurtenis Ik word werkloos werkt het programma Mens Centraal samen met:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Divosa
  • Forum Standaardisatie
  • Wigo4it

In het voorjaar van 2021 hebben vertegenwoordigers van deze instanties samen opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren als zijn werkloos worden: van het moment dat mensen hun baan dreigen te verliezen, tot en met de fase waarin zij vanuit de bijstand op zoek gaan naar nieuw werk. Dat onderzoek wordt in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel is klaar, het tweede deel wordt in september/oktober 2021 uitgevoerd. Daarin wordt meer gekeken naar specifieke doelgroepen, zoals zzp’ers en flexwerkers.

Op basis van de resultaten van het onderzoek, bespreekt het programma Mens Centraal met de betrokken instanties welke knelpunten met voorrang moeten worden aangepakt, en worden afspraken gemaakt over het realiseren van concrete oplossingen.