Werkwijze en betrokken organisaties

Het idee om burgers meer centraal te stellen in communicatie en dienstverlening van de overheid, is niet nieuw. Ook in het sociale domein is er al veel aandacht voor het perspectief van ‘de klant’. Veel instanties, zoals het UWV en diverse gemeenten, ontwikkelen klantreizen, experimenteren met nieuwe dienstverlening en betrekken burgers bij de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe werkprocessen. Veelal gebeurt dat echter nog vanuit de eigen opdracht, en binnen de grenzen van de taak die uitgevoerd moet worden. Het programma Mens Centraal helpt instanties om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken, en samen te werken aan oplossingen voor de knelpunten die burgers ervaren.

Binnen de levensgebeurtenis Ik word werkloos werkt het programma Mens Centraal samen met:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Divosa
  • Forum Standaardisatie
  • Wigo4it

In 2021 hebben vertegenwoordigers van deze instanties samen opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren als zijn werkloos worden: van het moment dat mensen hun baan dreigen te verliezen, tot en met de fase waarin zij vanuit de bijstand op zoek gaan naar nieuw werk. Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd. De resultaten vind je hier.

Op basis van de resultaten van het onderzoek, bespreekt het programma Mens Centraal met de betrokken instanties welke knelpunten met voorrang moeten worden aangepakt, en worden afspraken gemaakt over het realiseren van concrete oplossingen. In 2022 werkt het programma samen met instanties aan een aantal verbeteropgaven.

Ervaringen uit de praktijk

Hoe is dat dan, om samen te werken met andere overheidsorganisaties? Reindert Gerding (Forum Standaardisatie) en Erik Ruiterman (UWV) zijn nauwbetrokken bij de levensgebeurtenis Ik word werkloos. Ze vertellen over hun ervaringen en waarom het centraal stellen van mensen zo belangrijk is.

Reindert: "Omdat alles wat je als overheid doet alleen bestaat bij de gratie van de mensen voor wie je het doet. Dit is een grote verantwoordelijkheid die we ook moeten laten zien."

Lees het volledige interview met Reindert.

Erik: "Deze omslag in denken vergt een lange adem. Maar op plekken waar het inmiddels gebruikelijk is dat mensen vanuit verschillende overheidsorganisaties elkaar opzoeken en samenwerken, worden er hele positieve resultaten geboekt."

Lees het volledige interview met Erik.