Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met verschillende overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen.

Samenwerken aan oplossingen voor ondernemers die willen verduurzamen

De betrokken organisaties hebben samengewerkt volgens de klantreismethodiek. Die methodiek brengt het ervaringsproces van de klantgroep in kaart, via een eenvoudige weergave van de stappen die een bepaalde klantgroep zet rondom een bepaalde (levens)gebeurtenis. Het geeft ook de context en de emotie van de klant weer.

Een kerngroep met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken overheidspartners heeft in opeenvolgende iteraties de klantreis in beeld gebracht en vanuit interpretatie van hun observaties kansenrichtingen in beeld gebracht en die verbonden aan mogelijke verbeteracties.

 Om tot een volledig beeld te komen zijn de volgende stappen doorlopen:​

 • In kaart brengen van de huidige klantreis; gedrag en beleving van de ondernemers.​
 • Validatie van de huidige klantreis en de belangrijkste momenten en uitdagingen voor ondernemers in deze klantreis door middel van kwalitatief onderzoek.​ De doelgroep is betrokken bij de validatie van de klantreis en bij het definiëren van de aandachtsgebieden. Zo zijn er interviews afgenomen met 12 ondernemers en drie professionals, zoals accountants en subsidieadviseurs.​
 • Inzichten vanuit het kwalitatieve onderzoek zijn gevalideerd middels een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 343 ondernemers.​
 • Verdiepend onderzoek naar hoe kleine ondernemers (2-50 medewerkers) aan de slag zijn gegaan met duurzaam ondernemen, hoe zij dit ervaren hebben en hoe het online informatieaanbod van de overheid aansluit op de behoefte van kleine ondernemers. Dit betrof zowel desk research, een analyse van web- en klantcontact data, alsook diepte interviews met 14 ondernemers.
 • De ketenpartners hebben een gezamenlijke contentstrategie ontwikkeld met een leidraad om, binnen het (complexe) landschap van duurzaam ondernemen, de relevante content op het juiste moment aan te beiden aan ondernemers.
 • Op basis van alle inzichten en belangrijkste prioriteiten zijn aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen gedefinieerd.
 • Deze oplossingsrichtingen zijn vertaald naar concrete verbeteracties.
 • Implementatie van de verbeteracties en actielijnen. Deze sluiten waar mogelijk aan op bestaande projecten.​

Betrokken organisaties

 • Digitaal Ondernemersplein (DOP)
 • Kamer van Koophandel (KVK)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact

Vragen over deze Levensgebeurtenis? Neem dan contact op met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl